درباره صندوق

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان بر مبنای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۰ “ قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” (مصوب ۱۳۷۹) و نیز مادۀ ۴۴ “ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” (مصوب ۱۳۹۴)، پس از سیر مراحل قانونی مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۹ با سرمايه شصت ميليارد ريال، به شماره ثبتی ۲۰۵۰۵ و با تركيب ۳۳٫۴ درصد بخش دولتی و ۶۶٫۶ درصد بخش خصوصی به عنوان یک نهاد تامین مالی در اکوسیستم نوآوری با هدف کمک به تجاری سازی محصولات و خدمات فناورانه و نوآورانه و در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان در قالب ارائه تسهیلات، سرمایه گذاری خطر پذیر و صدور ضمانت نامه، مطابق مجوز فعالیت صادر شده از دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری مشغول به فعالیت می باشد.

گزیده ای از عملکرد صندوق
3

تعداد ضمانت‌نامه صادره

13186

مبلغ ضمانت‌نامه‌های صادره (میلیون ریال)

92

تعداد تسهیلات

604065

مبلغ تسهیلات ارائه شده (میلیون ریال)

خدمات و حمایت های صندوق
سهامداران