خدمات

تولید صنعتی

تولید صنعتی

نرخ 11%، حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 7 سال
بخشی از هزینه‌های تأمین مکان تولید
خرید، نصب و راه‌اندازی تأسیسات زیربنایی
خرید، نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی
حمایت 40% تا 80% هزینه ای مورد نیاز توسط صندوق متناسب با توان و نیاز شرکت
پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح (دارای زمان تنفس)
الزام به ارائه طرح(فنی، بازار و مالی) بر روی محصول دانش‌بنیان در قالب کاربرگ تخصصی صندوق

ضوابط اختصاصی

حداقل یک نمونه آزمایشگاهی از محصول (که به عنوان محصول دانش­‌بنیان به تایید کارگروه رسیده) باید موجود باشد.
تاییدیه‌های فنی، استانداردها و مجوزهای مربوط به تولید محصول و انجام مطالعات بازار محصول به تناسب ظرفیت پیشنهادی و حصول نتایج مثبت از تست عملیاتی بازار در دوران تولید آزمایشی اخذ شده باشد.

مدارک

اظهارنامه مالیاتی یا صورت‌های مالی 3 سال گذشته
اسناد فروش گذشته و فعلی
جواز تاسیس یا موافقت اصولی
شرح دارایی‌ها (در مالکیت یا اجاره) که در تولید محصول استفاده شده است
مدارک فنی از قبیل تایید­ها، نتایج آزمایش‌ها، شاخص‌های ارتقا و…، مدارک مالی از قبیل فاکتورها، اسناد فروش، دارایی‌های شرکت و…، اسناد مربوط به محل استقرار و سایر مدارک لازم حسب نوع طرح، نوع شرکت در صورت درخواست ارزیاب، حین ارزیابی دریافت می‌­شود.