خدمات

سرمایه در گردش

سرمایه در گردش منابع داخلی

نرخ 11%، حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 2 سال
بخشی از هزینه‌های اجرای قراردادهای جاری مرتبط با محصول دانش‌بنیان
بخشی از هزینه‌های تولید سالانه محصولات دانش‌بنیان شرکت
پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح (دارای زمان تنفس)
الزام به ارائه طرح (فنی، بازار و مالی) بر روی محصول دانش بنیان در قالب کاربرگ تخصصی صندوق

ضوابط اختصاصی

در نخستین حمایت، پرداخت سقف تسهیلات تا 80% سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت برای تولید برآوردی است.
در حمایت‌­های بعدی، پرداخت سقف تسهیلات تا 100% افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت برای تولید برآوردی امکان­‌پذیر است.

مدارک

اظهارنامه مالیاتی یا صورت‌های مالی 3 سال گذشته
اسناد فروش گذشته و فعلی
قرارداد جاری در طرح‌های سرمایه در گردش قراردادی
شرح دارایی‌ها (در مالکیت یا اجاره) که در تولید محصول استفاده شده است.
مدارک فنی از قبیل تاییدیه‌ها، نتایج آزمایشات، شاخص‌های ارتقا و…، مدارک مالی از قبیل فاکتورها، اسناد فروش، دارایی‌های شرکت و…، اسناد مربوط به محل استقرار و سایر مدارک لازم حسب نوع طرح، نوع شرکت در صورت درخواست ارزیاب، حین ارزیابی دریافت می‌شود.