خدمات

نمونه سازی

حمایت از ارتقاء و یا توسعه نمونه مهندسی محصول و معرفی به بازار

کارمزد 4%، حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 3 سال
نمونه‌سازی (مشروط به وجود نمونه آزمایشگاهی یا اولیه)
ظرفیت‌سازی برای ورود
محصولات دانش‌بنیان به بازار (تولید محدودی از محصول دانش‌بنیان جهت بازارسازی)
ارتقا محصول دانش‌بنیان (ایجاد ویژگی‌های فنی و عملکردی جدید در محصول)
حمایت 40% تا 90% هزینه های مورد نیاز برای نمونه سازی متناسب با توان و نیاز شرکت
پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح (دارای زمان تنفس)
الزام به ارائه طرح (فنی، بازار و مالی) بر روی محصول دانش‌بنیان در قالب کاربرگ تخصصی صندوق

ضوابط اختصاصی

حداقل یک نمونه آزمایشگاهی از محصول (که به عنوان محصول دانش‌بنیان به تایید کارگروه رسیده باشد) باید موجود باشد.

مدارک

اظهارنامه مالیاتی یا صورت‌های مالی 3 سال گذشته
مدارک فنی از قبیل تاییدیه­‌ها، نتایج آزمایشات، شاخص‌های ارتقا و…، مدارک مالی از قبیل فاکتورها، اسناد فروش، دارایی‌های شرکت و…، اسناد مربوط به محل استقرار و سایر مدارک لازم حسب نوع طرح، نوع شرکت در صورت درخواست ارزیاب، حین ارزیابی دریافت می‌شود.