خدمات

صدور انواع ضمانت نامه

ضمانتنامه شرکت در مناقصه / مزایده

ضمانتنامه ای که به منظور ضمانت اجرای پیشنهادات ضمانتخواه در مناقصه یا مزایده صادر می شود.

ضمانت نامه حسن اجرای تعهد

ضمانتنامه ای که به منظور موظف نمودن ضمانتخواه به اجرای دقیق ، صحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پایه در مقابل ذینفع در انجام موضوع رابطه پایه صادر می شود.

ضمانت نامه پیش پرداخت

ضمانتنامه ای که به منظور حصول اطمینان ذینفع از این امر که وجوه پیش پرداختی به ضمانتخواه به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات مندرج در رابطه پایه نمی رسد، صادر می گردد.

ضمانت نامه حسن انجام کار

ضمانتنامه ای که به منظور حصول اطمینان ذینفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانتخواه، پس از تحویل قطعی موضوع رابطه پایه صادر گردد.

ضمانت نامه تعهد پرداخت

ضمانتنامه ای که به منظور پرداخت دیون ضمانتخواه به ذینفع در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه، صادر می گردد.