فرآیند اعطای تسهیلات

درخواست کتبی شرکت به همراه قرارداد یا پیش فاکتور

-دریافت مستندات اعتبارسنجی
-ارزیابی فنی،مالی و اقتصادی طرح

بررسی و تصویب در کمیته اعتباری

-صدور مصوبه

انعقاد قرارداد و اخذ وثائق

-اعتبارسنجی ضامنین
-بررسی وثائق

انجام محاسبات مالی

-اخذ تاییدیه لیست بازپرداخت
-صدور چک تسهیلات

نظارت توسط فرایند صندوق

-درصورت پرداخت مرحله ای

بازپرداخت تسهیلات

-پیگیری ماهانه اقساط و معوقات