فرآیند سرمایه گذاری

پیش غربالگری

غربالگری

ارائه استارتاپ

بررسی و راستی آزمایی

مذاکرات و عقد قرارداد

سرمایه گذاری