فرآیند صدور ضمانتنامه

اخذ درخواست کتبی از ذینفع به همراه قرارداد پایه/اسناد مناقصه

-با ذکر ضمانتخواه، نوع، مبلغ و مدت ضمانتنامه
-ارزیابی مالی

بررسی و تصویب در کمیته اعتباری

-صدور مصوبه

اخذ وثائق و انعقاد قرارداد

-اعتبارسنجی ضامنین
-بررسی وثائق

انجام محاسبات مالی و صدور ضمانتنامه

-اخذ سپرده نقدی
-اخذ کارمزد

سررسید ضمانتنامه

-حداکثر پس از1سال
-ارائه اصل ضمانتنامه جهت ابطال
-برگشت سپرده نقدی شرکت