قوانین و مجوزها

بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور

خرداد۱۴۰۰

آیین نامه تضمین معاملات دولتی

خرداد۱۴۰۰

آیین نامه تضامین دولتی

خرداد۱۴۰۰

اصلاح آیین نامه تضامین دولتی

خرداد۱۴۰۰

قانون جهش تولید دانش بنیان

خرداد ۱۴۰۱

قانون جهش تولید دانش بنیان

خرداد ۱۴۰۱